تاریخ دسترسی: 90/04/21
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد تجمعات روز کارگر
منبع باور سبز