تاریخ دسترسی: 90/03/09
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد تجمعات روز کارگر
منبع صدای سبز آزادی