تاریخ دسترسی: 90/05/10
عنوان ایران را آزاد کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع کتابخانه مقررات