تاریخ دسترسی: 90/04/19
عنوان رای من کو؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع طراحی گرافیک برزیلی