تاریخ دسترسی: 89/12/28
عنوان برای جنبش سبز ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع انقلاب های رنگی و ژئوپالیتیک