تاریخ دسترسی: 89/09/26
عنوان رای ها کجا هستند؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع فلیکر