تاریخ دسترسی: 89/11/07
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع گگگرافیک