تاریخ دسترسی: 90/01/12
عنوان رای من کو؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع نقش کردن