تاریخ دسترسی: 90/01/09
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع نقش کردن