تاریخ دسترسی: 90/11/09
عنوان من یک ایرانی هستم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع نقش کردن