تاریخ دسترسی: 89/10/16
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع نقش کردن