تاریخ دسترسی: 90/06/25
عنوان امید من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
منبع نقش کردن