تاریخ دسترسی: 89/10/25
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد عاشورای خونین
منبع دیوارنویس