تاریخ دسترسی: 90/08/09
عنوان به احمدی نژاد بگو نه / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک و تظاهرات سبزهای مقیم خارج
منبع دیوارنویس