تاریخ دسترسی: 90/08/08
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع دیوارنویس