تاریخ دسترسی: 90/09/27
عنوان ندای سبز آزادی / بنر و وب سایت
خالق اثر ناشناس
منبع ندای سبز آزادی