تاریخ دسترسی: 89/10/02
عنوان لباس شخصی ها / ترانه
خالق اثر ایرج جنتی عطایی
منبع ایرج جنتی عطایی

تو به خود نگاه می کنی 

آینه سیاه می کنی 

پرده بر ترانه می کشی 

پنجره تباه می کنی 

من ، ستاره آه می کشم 

دست روی ماه می کشم

نوازشِ نسیم می کنم

روی شب نگاه می کشم

میعادگاه ما

انسان و آبادی

تاریخ آینده

انسان و آزادی

تو، با گلوله و من، با گل

تو، با شلیک و من، با آواز

تو، زردِ نفرت، کبودِ کین

من، سرخِ عشق و سبزِ پرواز

کسبِ تو، قتلِ گل و شبنم

اعدامِ باد و نور و دریا

کارِ من کشتِ چراغ و دف

تیمارِ رنگ و رقص و رویا!

کسب تو جراحی لبخنده و تشریح اشک

مثله مثله کردن واگویه های عاشقاس

توی فصل قرق ابر و نسیم و گلسرخ

کسب تو تفتیش درد سایه های عقاقیاس!

کار من رد شدن از رویای سرخ رود نیس

کار من حادثه ی دریایی پیوستنه

تو شب واهمه ی سایه زن و شعله شکن

کار من معجزه ی سپید روشن کردنه

میعادگاهِ ما

انسان و آبادی

تاریخِ آینده

میدانِ آزادی!