تاریخ دسترسی: 92/03/27
عنوان زنجیره ی سبز / عکس
خالق اثر یادآور
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع فلیکر