تاریخ دسترسی: 92/03/27
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر علی رفیعی
رویداد اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک و تظاهرات سبزهای مقیم خارج
منبع وبسایت شخصی علی رفیعی