تاریخ دسترسی: 92/03/27
عنوان روز دانشجوی سبز در دانشگاه امیرکبیر / دیوارنویسی و گرافیتی
خالق اثر نامعلوم
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع نامعلوم