تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان جنبش سبز؛ جنبش گفتگو / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی