تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان روز خبرنگار / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی