تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان ملتی که از ترس نمی هراسد / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع نگارخانه ایرانی