تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان بکشید ما را، ما نیرومندتر می شویم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی