تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان اندیشه آزاد / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی