تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی