تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان با ریشه چه می کنید؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر بهنام ایرانی
منبع نگارخانه ایرانی