تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان اولین تظاهرات در همراهی با جنبش سبز در مونترئال / عکس
خالق اثر نامعلوم
منبع دیگ من