تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان اعتصاب غذا در مونترئال / عکس
خالق اثر نامعلوم
منبع دیگ من