تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان بیست و پنج بهمن در مونترئال / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع دیگ من