تاریخ دسترسی: 89/12/19
عنوان مناظره ی انتخاباتی محمود احمدی نژاد / پویا نمایی (انیمیشن)
خالق اثر افشین سبوکی
منبع یوتیوب