تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان Candle Vigil in Memory of Haleh Sahabi in Montreal / عکس
خالق اثر نامعلوم
رویداد شهادت هاله سحابی
منبع دیگ من