تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان استراتژی جنبش سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
منبع نامعلوم