تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان ما پیروزیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
منبع نامعلوم