تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان یه روز خوب میاد / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
منبع نامعلوم