تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان میزان رای ملت نبود / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
منبع نامعلوم