تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان ما همه ندائیم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع نامعلوم