تاریخ دسترسی: 92/03/29
عنوان خدایا کشورم را از دروغ محفوظ بدار / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سفید پررنگ
منبع نامعلوم