تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان فریاد ایرانی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آلن لوکرنک
منبع پوسترهای سبز ایران