تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آلن پکولیک
منبع پوسترهای سبز ایران