تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان بی نام / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آلسیو دامیانو
منبع پوسترهای سبز ایران