تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آندره راچ
منبع پوسترهای سبز ایران