تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آندرس لاندیوار
منبع پوسترهای سبز ایران