تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان ایرانی آزاد / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آنسون لیاو
منبع پوسترهای سبز ایران