تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان امید برای ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر آرماندو میلانی
منبع پوسترهای سبز ایران