تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان رای من کجاست / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر برنگره دسمتره
منبع پوسترهای سبز ایران