تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان انتخابات ایران در راه دموکراسی / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر برونو اولدانی
منبع پوسترهای سبز ایران