تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان مخالفت یک حق است / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر چاز ماویانه دیویس
منبع پوسترهای سبز ایران