تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان هیچکس نمی تواند همیشه اشتباه کند / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر کلمنز شدلر، عکس: پرنده سبز
منبع پوسترهای سبز ایران