تاریخ دسترسی: 90/07/15
عنوان جنبش اعتراضی ایران را حمایت کنید / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر دیوید تارتاکور
منبع پوسترهای سبز ایران